Η λίστα με τα 22 ΠΕΠ έπρεπε να περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία που να δείχνουν εάν το δάνειο λήφθηκε με ευνοϊκούς όρους, εάν έγινε προνομιακή διαγραφή, ποιοι οι μέτοχοι και το ποσοστό μετοχών στις εταιρείες
Τετάρτη 07.04.2021
Τετάρτη 07.04.2021, από Γραφείο Τύπου

Επαναλαμβάνουμε πως χωρίς την ευθύνη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η λίστα των 22 ΠΕΠ δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας.

Επιμένουμε πως στην εν λόγω λίστα θα έπρεπε να περιλαμβάνονται συγκεκριμένα στοιχεία όπως:

  • Το ποσό του μη εξυπηρετούμενου δανείου για το κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στην λίστα.
  • Εάν το δάνειο λήφθηκε με ευνοϊκούς όρους ή όχι.
  • Εάν είχε προνομιακή διαγραφή μέρους  ή του συνόλου του δανείου.
  • Ποιοι είναι οι μέτοχοι των εταιρειών που περιλαμβάνονται και με τι ποσοστό μετοχών.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 7 Απριλίου 2021

 

Ανακοινώσεις