Γιώργος Κουτούκης
Γενικός Γραμματέας
Οικονομική Επιτροπή