Οικονομία
#ΚάνεΚάτι για οικονομική ανάπτυξη που θα ωφελήσει όλους
 • Καθορισμός ελάχιστης και ανώτατης σύνταξης και γενικού κατώτατου μισθού.
 • Αναλογική αύξηση των συντάξεων που είναι μικρότερες των 1000 (χιλίων) ευρώ το μήνα.
 • Να μετατραπεί το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων (το γνωστό τσεκούδι) σε επικουρική σύνταξη η οποία να καλύπτει μέσα και από κλιμακωτή αύξηση όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους κάτω των 1.000 ευρώ.
 • Εισαγωγή Γενικού Κατώτατου Μισθού ο οποίος να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης.
 • Απευθείας κρατική επιχορήγηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν από την πανδημία μέχρι την επαναφορά του κύκλου εργασιών τους στα προ πανδημίας επίπεδα.
 • Επέκταση κατά 2 (δύο) μήνες του χρόνου καταβολής ανεργιακού επιδόματος σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων.
 • Σε κάθε εργοστάσιο-εργοτάξιο που λειτουργεί στη χώρα μας πρέπει να υπάρχει και να λειτουργεί ειδική επιτροπή ασφάλειας με μικτή σύνθεση, (εργοδοσία και εργαζόμενοι εκλεγόμενοι από τους συναδέλφους τους). Το δε κράτος πρέπει να επιθεωρεί και να ελέγχει. Οι μέθοδοι εργασίας, τα ατομικά μέσα προστασίας, η πιστή εφαρμογή των κανονισμών πρέπει να είναι η έγνοια των μελών των επιτροπών ασφαλείας, ιδιαίτερα για όσα μέτρα και μέσα αφορούν την  εργοδοσία. Ο θεσμός των επιτροπών ασφαλείας θα πρέπει να κατοχυρωθεί νομοθετικά στο πλαίσιο της εν γένει εργατικής νομοθεσίας.
 • Νομοθετική κατοχύρωση των συλλογικών συμβάσεων και ποινικοποίηση της απλήρωτης υπερωριακής εργασίας. Αυτά πρέπει να γίνουν με τη συστηματική και αυστηρή επιθεώρηση των εργοταξίων και χώρων εργασίας τόσο για την ασφάλεια των εργαζομένων όσο και για την τήρηση των συλλογικών συμβάσεων. Προώθηση της καταγγελίας των παραβατών και αυστηρότερη ποινικοποίηση της αδήλωτης εργασίας. 
 • Η μετανάστευση για σκοπούς εργασίας θα πρέπει να ρυθμιστεί. Δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη και να δημιουργεί τεράστιες δεξαμενές ανέργων τους οποίους η εργοδοσία εκμεταλλεύεται. Από τη μια πληρώνουν τους μετανάστες με πολύ πιο χαμηλά ημερομίσθια και από την άλλη ρίχνουν και τα ημερομίσθια των υπολοίπων εργατών εξ αιτίας ακριβώς της πλεονεκτικής θέσης στην οποία βρίσκονται. Όχι διαφορετικά μεροκάματα για την ίδια εργασία, και όχι κάτω από τα συμφωνημένα των συλλογικών συμβάσεων. Έτσι θα εξασφαλιστεί μια ισορροπία στην αγορά εργασίας. 
 • Να κατοχυρωθεί η κοινωνικοποιημένη μορφή λειτουργίας των τραπεζών με το να υπάρχει στο διοικητικό συμβούλιο της κάθε τράπεζας ένα τουλάχιστο μέλος διοριζόμενο από την κυβέρνηση ως εκπροσωπών τα συμφέροντα των καταθετών. Το άτομο αυτό θα ελέγχει την εφαρμογή των κατευθύνσεων της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής για τις προτεραιότητες επενδύσεων σε συγκεκριμένους τομείς. Επίσης να παρακολουθά και να ελέγχει τη διαφάνεια των αποφάσεων και ενεργειών και την πλήρη νομιμότητα των δανείων (όχι χαριστικά, όχι ευνοϊκοί όροι για κάποιους). Τέλος να φροντίζει να αποφεύγεται η δανειοδότηση τομέων ανεπιθύμητων για την ανάπτυξη της οικονομίας. Η κοινωνία ως οιονεί μέτοχος με τις τεράστιες καταθέσεις θα πρέπει πέραν του τόκου, που σήμερα είναι πολύ χαμηλός, να δικαιούται μερίδια από τα κέρδη με ποσοστό που θα καθορίζεται από τη νομοθεσία. Επίσης, κάθε χρόνο οι τράπεζες πρέπει να αφαιρούν από τα καθαρά κέρδη ένα ποσοστό της τάξεως 1%-1,5% που θα κατατίθεται σε ταμείο Α.Π.Ε.
 • Αποκατάσταση της αξιοπιστίας του τραπεζικού τομέα και εφαρμογή ισχυρού εποπτικού ελέγχου για αποφυγή των πρακτικών του παρελθόντος.
 • Η ανάμειξη του κράτους στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι απαραίτητη τόσο για τον έλεγχο των δρομολογίων τους όσο και των οικονομικών τους. Πρόκειται για μονοπωλιακό τομέα απαραίτητο για τη λειτουργία της κοινωνίας. Τέτοιοι τομείς δεν νοείται να αφήνονται στα χέρια ιδιωτών.
 • Εκ των προτέρων έλεγχος από την ελεγκτική υπηρεσία των συμφωνιών για τα δημόσια έργα/συμβάσεις. Ο έλεγχος να γίνεται ΠΡΙΝ από την υπογραφή τους με σκοπό την εξακρίβωση της αναγκαιότητας, της ρεαλιστικής εκτίμησης του συμφωνηθέντος κόστους, της βιωσιμότητας και απόσβεσης του έργου. Η τελική έγκριση να δίνεται μόνο εάν είναι σύμφωνη η ελεγκτική υπηρεσία. Ο εκ των προτέρων έλεγχος να μην ξεπερνά τις τριάντα εργάσιμες μέρες.
 • Δημιουργία συνθηκών επενδυτικής αξιοπιστίας.
 • Το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων να γίνεται με διαφάνεια, αυστηροποίηση του πλαισίου εφαρμογής μέσα από διαφανείς διαδικασίες και σύσταση ανεξάρτητων επιτροπών παρακολούθησης της υλοποίησης του. Οι επενδύσεις να μένουν στην Κύπρο για να ενισχύουν την εγχώρια οικονομία.
 • Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας της Δημόσιας Υπηρεσίας και αύξηση της παραγωγικότητάς της που σήμερα βρίσκεται στο 75% του μέσου όρου των χωρών της ευρωζώνης.
 • Αξιοποίηση αλλά όχι εξάρτηση από ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα.
 • Προώθηση αναπτυξιακών έργων ανταποδοτικού χαρακτήρα, τα έσοδα που θα προκύπτουν να χρηματοδοτούν άλλους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.
 • Ενίσχυση κινήτρων εσωτερικού τουρισμού.
 • Διαρκής Χρηματοδότηση ειδικών προγραμμάτων εργοδότησης νέων σε ερευνητικά και καινοτόμα προγράμματα με στόχο τη μείωση της ανεργίας και την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της Κύπρου.
 • Επιδότηση προγραμμάτων μακροχρόνιας εργοδότησης νέων.
 • Αναβάθμιση των προγραμμάτων της Ανάπτυξης Αρχής Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Περαιτέρω ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας και των υποδομών διαφώτισης για αυτήν. 
 • Ενίσχυση δημόσιων φορέων ενημέρωσης πολιτών για χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ. 
 • Δημιουργία νέων τομέων οικονομικής ανάπτυξης ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από τους παραδοσιακούς τομείς (τουρισμός διακοπών, κατασκευαστικός, υπηρεσίες, πώληση διαβατηρίων) οι οποίοι είναι ευαίσθητοι σε εξωγενείς παράγοντες, και να αξιοποιηθεί το ψηλό επίπεδο επιστημονικού δυναμικού που διαθέτει η πατρίδα μας. 
 • Ουσιαστική οικονομική και τεχνοκρατική στήριξη του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας για απόκτηση μερικής αυτάρκειας σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Στον πρωτογενή τομέα να δοθεί έμφαση στην κατοχύρωσης των κυπριακών προϊόντων ως προϊόντων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και να επιδοτηθούν οι ειδικές καλλιέργειες (βλ. κεφ. Αγροτική πολιτική). Στον δευτερογενή τομέα να δοθεί έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανίας φαρμάκων, κατασκευής ηλιακών συσκευών, φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και άλλων προϊόντων που είναι κύριας κατανάλωση ώστε να αποφεύγεται η εισαγωγή τους και να ενισχύεται η εγχώρια παραγωγή. Τα πιο πάνω θα επιτρέψουν τη συνεχή και σημαντική αξιοποίηση του εγχώριου επιστημονικού δυναμικού και συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας.