Πάταξη της διαφθοράς

Κατάθεση στη Βουλή και στις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους τις πιο κάτω προτάσεις για πάταξη της διαφθοράς:

 • Όλα τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα να δημοσιοποιούν την ετήσια φορολογική τους δήλωση και εξελεγμένους λογαριασμούς και όχι απλά τη δήλωση για το πόθεν έσχες. Με αυτό τον τρόπο θα φαίνεται δημόσια η πηγή και το σύνολο των εισοδημάτων τους καθώς και το σύνολο των εξόδων τους.
 • Άρση του τραπεζικού απορρήτου όλων των βουλευτών.
 • Άνοιγμα όλων των φακέλων για σκάνδαλα τα οποία καταγγέλθηκαν τα τελευταία είκοσι χρόνια και στα οποία εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα ή ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί (π.χ. τα σκάνδαλα του χρηματιστηρίου, των φαρμακευτικών υπηρεσιών, του ακτινοθεραπευτικού του νοσοκομείου Λεμεσού, του τραπεζικού τομέα κ.ά.).
 • Δημοσιοποίηση σε διαδικτυακή πλατφόρμα (κατά το πρότυπο του διαδικτυακού χώρου «Εξάντας») όλων των ερευνών που γίνονται και αφορούν σκάνδαλα, ευνοϊκή μεταχείριση, φαινόμενα διαπλοκής δημοσίων λειτουργών και αξιωματούχων, φαινόμενα διαφθοράς κ.ά.
 • Απόδοση ευθυνών και παραδειγματική τιμωρία όσων επιβεβαιώνεται η εμπλοκή τους σε σκάνδαλα, ευνοϊκή μεταχείριση, φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς κ.ά.
 • Αποστέρηση των ωφελημάτων που λαμβάνουν εκ του αξιώματός τους πολιτειακοί αξιωματούχοι ή δημόσιοι λειτουργοί σε περίπτωση καταδίκης τους για αδικήματα διαφθοράς.
 • Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής για ανώνυμες ή μη καταγγελίες για εμπλοκή πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων, αξιωματούχων και λειτουργών του δημοσίου σε σκάνδαλα, ευνοϊκή μεταχείριση, φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς κ.ά.
 • Νομική Ρύθμιση Προσωπικής Ευθύνης Αξιωματούχων. Να εισαχθεί ο θεσμός και η αρχή της ευθύνης των δημοσίων λειτουργών η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται εκεί όπου ασκείται δημόσια εξουσία και πιο συγκεκριμένα της προσωπικής ευθύνης όλων όσων διαχειρίζονται είτε δημόσιο χρήμα είτε ασκούν δημόσια εξουσία. Ως εκ τούτου, το οποιοδήποτε μέλος οργανισμού δημόσιας ωφελείας ή συμβουλίου, οργανισμού ή επιτροπής οι οποίες είναι επιφορτισμένες με την διαχείριση των δημοσίων οικονομικών ή με την άσκηση δημόσιας εξουσίας έναντι του πολίτη, θα υπέχουν αστική ευθύνη, δηλαδή θα είναι υπόλογοι προς αποζημίωση σε περίπτωση που είτε το κράτος είτε οποιοδήποτε πρόσωπο ζημιωθεί από αποφάσεις τους οι οποίες χαρακτηρίζονται από βαρεία αμέλεια ή δόλο. Παράλληλα, τα ίδια πρόσωπα θα υπέχουν και ποινικές ευθύνες εάν αποκαλυφθεί ότι κατά τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης υπήρξε δόλος, είχαν άμεσο ή έμμεσο προσωπικό όφελος ή έλαβαν την απόφαση κάτω από καθεστώς ασύγγνωστης αμέλειας.
 • Εφαρμογή Αποφάσεων Δικαιοσύνης. Πολύ συχνά οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου παραγνωρίζονται ή παρακάμπτονται από Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές του Κράτους ή Ημικρατικούς Οργανισμούς. Ενώ για τους πολίτες παρακοή απόφασης του Δικαστηρίου είναι ποινικό αδίκημα, για το κράτος και τους αξιωματούχους του δεν υπάρχει καμία επίπτωση από τη μη συμμόρφωσή τους. Οι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου πρέπει να γίνονται σεβαστές και να εφαρμόζονται από το Κράτος. Στην περίπτωση που δεν εκτελούνται οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου από δημόσιους λειτουργούς αυτό να συνιστά ποινικό αδίκημα.
 • Επιτροπή Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Το νομοσχέδιο το οποίο παρουσιάστηκε και αποσύρθηκε από την εκτελεστική εξουσία για επανακατάθεση, θα πρέπει να περιλαμβάνει και έλεγχο και της ίδια της Επιτροπής κατά της διαφθοράς ώστε να μην δημιουργήσουμε ένα νέο όργανο που να είναι ανεξέλεγκτο. Να έχει μεν εξουσίες αλλά να μην είναι ανεξέλεγκτη η λειτουργία της εν λόγω Επιτροπής ώστε να μην δημιουργηθούν συνθήκες κατάχρησης, κάτι που επίσης είναι μορφή διαφθοράς. 
 • Διαφάνεια και Δημόσια Ακρόαση. Να εισαχθεί ο θεσμός της διαφάνειας, σύμφωνα με τον οποίο η Αρχή της Ανοικτής και Δημόσιας Ακρόασης θα πρέπει να αποτελεί τον κανόνα και να διαχέει την λειτουργία των οργανισμών κοινής ωφελείας και όχι μόνον.  Οι συνεδρίες των συμβουλίων και επιτροπών να είναι ανοικτές στο κοινό (αλλά και των τεχνοκρατών- εμπειρογνωμόνων) είτε διαδικτυακά είτε με φυσική παρουσία. Οι συνεδριάσεις σωμάτων τα οποία διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα ή που ασκούν εξουσία επιβάλλεται να γίνονται υπό το φως της δημοσιότητας κατά τρόπο ανοικτό και κατανοητό σε όλους. Η αρχή του «όλα στο φως» απαιτεί βεβαίως την δημοσίευση τόσο των εγγράφων της ημερήσιας διάταξης των θεμάτων που θα συζητηθούν, όσο και των πρακτικών των συνεδριάσεων των Συμβουλίων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, σε ειδική ιστοσελίδα που θα γίνει γνωστή στους πολίτες.  
 • Ανάληψη ευθύνης του Κράτους έναντι του Πολίτη. Να προωθηθεί ο Νόμος ο οποίος θα καθορίζει και θα εξειδικεύει την ευθύνη της δημοκρατίας για κάθε ζημιογόνα άδικη πράξη ή παράλειψη των υπαλλήλων ή των αρχών της Δημοκρατίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή κατ’ επίκληση των καθηκόντων έναντι οιουδήποτε πολίτη της Δημοκρατίας όπως προνοεί το άρθρο 172 του Συντάγματος. Ο Νόμος αυτός για έναν άγνωστο λόγο δεν έχει ακόμα, μετά από 60 χρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας, προωθηθεί για ψήφιση. Με την ρύθμιση αυτή ο οποιοσδήποτε πολίτης έχει υποστεί ζημιά από παράνομη πράξη ή παράλειψη του Κράτους, θα δικαιούται να ενάγει την Κυπριακή Δημοκρατία για αποζημιώσεις.  
 • Στην προσπάθεια ενίσχυσης του έργου των επιτροπών αλλά και της αποτελεσματικότητας στην καταπολέμηση της διαφθοράς, υπάρχει η ανάγκη για αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και της ποινικοποίησης εγκλημάτων κατά της κοινωνίας, δείχνοντας μηδενική ανοχή στα άτομα που στερούν στους συμπολίτες τους τη βασική αρχή της ισότητας αλλά και της επιβίωσης ισονομίας μέσω διεφθαρμένης ή καταχρηστικής συμπεριφοράς.