Αποστέρηση των ωφελημάτων που λαμβάνουν εκ του αξιώματός τους πολιτειακοί αξιωματούχοι ή δημόσιοι λειτουργοί σε περίπτωση καταδίκης τους για αδικήματα διαφθοράς

Κατάθεση πρότασης νόμου η οποία προνοεί την αποστέρηση των ωφελημάτων που λαμβάνουν εκ του αξιώματός τους πολιτειακοί αξιωματούχοι ή δημόσιοι λειτουργοί σε περίπτωση καταδίκης τους για αδικήματα διαφθοράς. Ειδικότερα η πρόταση αναφέρει: «Πρόσωπο το οποίο καταδικάζεται δια πράξη ή αδίκημα διαφθοράς δυνάμει του παρόντος νόμου εκπίπτει από τα ωφελήματα τα οποία θα δικαιούτο δυνάμει οιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού».