Απαγόρευση λατόμευσης Πενταδακτύλου

Κατάθεση πρότασης νόμου που τροποποιεί τον περί Ρύθμισης Λατομείων και Μεταλλείων Νόμο ώστε να προστεθεί στις απαγορευμένες προς επισκόπηση, μετάλλευση και λατόμευση γαίες, η οροσειρά του Πενταδακτύλου. Επιπρόσθετα, προτείνεται όπως καταστεί ποινικό αδίκημα η χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο σε οικοδομικές εργασίες υλικών προερχομένων από περιοχές στις οποίες απαγορεύεται η λατόμευση.