Οι ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας να ενημερώνονται επαρκώς και εγκαίρως για αποφάσεις που θα επηρεάζουν ουσιωδώς την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας τους

Πρόταση νόμου του Κωστή Ευσταθίου που προνοεί οι ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας να ενημερώνονται επαρκώς και εγκαίρως από τον διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται και ενδέχεται να επηρεάζουν ουσιωδώς την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας τους. Η πρόταση επιτρέπει στους πολίτες να λαμβάνουν γνώση των αποφάσεων που επιφέρουν αλλαγές στα χαρακτηριστικά των ακινήτων τους και κατ’ επέκταση επηρεάζουν ουσιωδώς την αξία αυτών. Η πρόταση ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2018.