Εκπαίδευση
#ΚάνεΚάτι για την παιδεία που αξίζει στα παιδιά μας!
 • Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση η οποία να καλύπτει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, αρχίζοντας από την προδημοτική, με στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας του δημόσιου σχολείου, την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου, τη γεφύρωση ή και εξάλειψη του εκπαιδευτικού χάσματος ανάμεσα στις διάφορες βαθμίδες και την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης, η οποία θα λειτουργεί ως μηχανισμός πρόληψης της εφηβικής παραβατικότητας η οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξητική τάση.
 • Δημιουργία τμημάτων υποδοχής για τους αλλόγλωσσους μαθητές (εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας).
 • Αναβάθμιση του Μουσικού και Αθλητικού Σχολείου σε επίπεδο σπουδών και υποδομής.
 • Οικονομική αυτονόμηση και διοικητική ανεξαρτησία των σχολείων και των Σχολικών Εφορειών. Αναβάθμιση του θεσμού της Σχολικής Εφορείας για τον σκοπό αυτό.
 • Περαιτέρω επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τη ψηφιακή εκπαίδευση.
 • Θεσμοθέτηση παροχής εκπαίδευσης και εξειδικευμένης βοήθειας για τους μαθητές ειδικής εκπαίδευσης.
 • Η επιλογή των Συνοδών πρέπει να γίνεται εξατομικευμένα, στη βάση των αναγκών του κάθε παιδιού και να καλύπτει και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι Συνοδοί πρέπει να έχουν ακαδημαϊκή κατάρτιση σε συναφή θέματα.
 • Θεσμοθέτηση εναλλακτικών σχολείων φοίτησης με συγκεκριμένο κύκλο σπουδών π.χ. μουσικό, εσπερινό.
 • Δημιουργία επαγγελματικών σχολών με πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.
 • Αναβάθμιση των Εσπερινών Σχολείων και των Τεχνικών Σχολών που είναι παραγκωνισμένα.
 • Στις Τεχνικές Σχολές πρέπει να προσφέρεται σύνδεση του επαγγέλματος που διδάσκεται με την αγορά εργασίας
 • Αναβάθμιση του επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία, ο οποίος πρέπει να ξεκινά από την Α΄ Γυμνασίου και όχι στην Γ΄ Γυμνασίου.
 • Αξιολόγηση του θεσμού του αλφαβητισμού ως μέθοδος παρέμβασης και ενίσχυσης. Ανάγκη για εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στον έγκαιρο εντοπισμό των μαθητών και σε εγχειρίδια αξιολόγησης.
 • Επαναξιολόγηση του θεσμού των ειδικών μονάδων και διερεύνηση του ενδεχομένου να γίνει υποχρεωτική η φοίτηση σε «τυπικό» σχολείο με την πρακτική της Συμπερίληψης.